Soms is verzuim het gevolg van een arbeidsconflict. Naar aanleiding hiervan kunnen er (tijdelijk) cognitieve beperkingen aan de orde zijn, waardoor de werknemer niet of nauwelijks in staat is om goed te kunnen functioneren. Een of meerdere gesprekken tussen de werkgever en werknemer kunnen het probleem wellicht oplossen. Soms is het noodzakelijk dat hier een onafhankelijke derde bij is. Een mediator kan deze rol vervullen. Deze zal de problemen analyseren en de communicatie weer op gang brengen.

Als de communicatie weer op gang is gebracht zullen de uiteindelijke oplossingen van de werkgever en werknemer zelf moeten komen. De mediator is de voorzitter en heeft een sturende en bemiddelende rol tijdens de gesprekken. Eventueel kunnen afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.
    
Arbeidsgeschillen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door:

– over regels, normen en arbeidsomstandigheden;
– bij ziekmelding en re-integratie wanneer de ziekte werkgerelateerd is;
– bij schorsing en beëindiging arbeidsovereenkomst;
– collectieve geschillen.
    
Het mediationtraject

Mediation bestaat uit verschillende fasen:

1: Intakegesprek:
De mediator maakt kennis met beide partijen, geeft informatie over mediation en overhandigt de mediationovereenkomst. Hierin staan afspraken over vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en de inspanningsverplichting. Men kan de mediation stoppen wanneer men wil, maar zolang deze loopt, stapt niemand naar de rechter en worden lopende procedures opgeschort.

2: Exploratiefase:
Onder begeleiding van de mediator bespreken partijen het conflict tot standpunten en belangen van een ieder afzonderlijk duidelijk zijn. Daarna dienen partijen bereidheid te tonen om te zoeken naar een oplossing.

3: Onderhandelingsfase:
Partijen zoeken gezamenlijk naar oplossingen, die tegemoet komen aan ieders belang en waardoor een meerwaarde ontstaat voor beide partijen.

4: Afsluiting:
Wanneer beide partijen het eens zijn over de gekozen oplossing, dan wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld, met daarin de gemaakte afspraken.


Gesprekken
De duur en frequentie van de gesprekken worden in overleg met beide partijen vastgesteld. Hoe lang mediation duurt, is afhankelijk van de aard van het conflict, de te bespreken onderwerpen en de voortgang. Meestal zijn er vier tot zes bijeenkomsten van 1 – 2 uur nodig. Tussentijds werken de partijen aan de gemaakte afspraken.