Begeleiding werkadviseur

De werkadviseur is de vaste contactpersoon van zowel werknemer als werkgever. De werkadviseur is van begin tot eind verantwoordelijk voor het verloop van het traject. Ook wanneer er een andere deskundige van Argès betrokken wordt, blijft de werkadviseur aanspreekpunt. De werkadviseur van Argès is zowel mobiel als via het regiokantoor bereikbaar en dus gemakkelijk aanspreekbaar. Tijdens de trajectbegeleiding heeft de werkadviseur veelvuldig contact met de cliënt. Naast de contacten met de cliënt, zal er veelvuldige informeel overleg zijn met de opdrachtgever over de voortgang van een traject. Op regelmatige basis zal er tevens gerapporteerd worden over de stand van zaken. Ook de cliënt zal een dossier van Argès ontvangen, waarin de cliënt alle correspondentie en opdrachten in kan ordenen.

Beroepenoriëntatie

Werkadviseur en cliënt brengen samen interesses, affiniteiten, vaardigheden en persoonskenmerken in kaart ten einde van een passende beroepswens te kunnen spreken. Hiertoe heeft Argès een aantal opdrachten en oefeningen ontwikkeld. Dit is een eenvoudig doch effectieve manier om cliënt nieuwe inzichten te verschaffen omtrent wensen, mogelijkheden en beperkingen in relatie tot functies. Indien het noodzakelijk is om een beroepskeuzeonderzoek of psychisch onderzoek  in te zetten, dan wordt dit in overleg gedaan met de opdrachtgever.

Organisatie en monitoring scholing

Indien in overleg met de opdrachtgever wordt besloten om scholing in het traject in te zetten, wordt op basis van de analyse van de werkadviseur voor de cliënt een juiste en passende scholing geselecteerd, die aansluit bij de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Uitgangspunt hierbij is het principe van de goedkoopste en adequate oplossing en een zo kort mogelijke opleidingsduur. Vastgesteld wordt of de cliënt het niveau van de opleiding aankan en of deze opleiding aansluit bij het persoonlijk profiel van de cliënt. De scholingsdeskundige van Argès beschikt over specifieke kennis omtrent de scholingsmarkt in de regio en zal als zodanig door de werkadviseur betrokken worden bij dit proces. Gedurende het gehele  cholingstraject treedt de werkadviseur op als mentor van de cliënt en heeft regelmatig overleg met het opleidingsinstituut over de voortgang en eventueel noodzakelijke aanpassingen van de ingezette scholing om uitval te vermijden.

Sollicitatie-instructie

De cliënt wordt die kennis bijgebracht en/of worden die vaardigheden aangeleerd die noodzakelijk zijn om effectief en efficiënt te kunnen solliciteren. De inhoud van de gesprekken en opdrachten is afhankelijk van de behoefte van cliënt en de visie van de werkadviseur op de reeds aanwezige kennis en ervaring op sollicitatiegebied. Gedacht kan worden aan: het analyseren van vacatures op geschiktheid, het schrijven van een effectieve sollicitatiebrief en curriculum vitae, het voeren van een adequaat sollicitatiegesprek enlof het ontwikkelen en activeren van netwerken. De sollicitatie-instructie wordt individueel gegeven door de werkadviseur.

Jobhunting

De werkadviseur ontwikkelt zoekstrategieën inzake functies die in overeenstemming zijn met het functieprofiel. Op basis van het functieprofiel gaat de werkadviseur onderzoek verrichten en de mogelijkheden inventariseren. Om een passende werkkring te vinden wordt het netwerk van de werknemer onder begeleiding van de werkadviseur aangeboord. Daarnaast bewerkt de werkadviseur actief zijn eigen netwerk en dat van Argès breed. De werkadviseur stelt cliënten voor bij potentiële werkgevers, bereid de cliënt voor op het sollicitatiegesprek en zal indien nodig de cliënt bij het gesprek vergezellen. Gedurende de jobhunting kan gebruik worden gemaakt van het mobiliteitscentrum dat zich op ieder regiokantoor van Argès bevindt.

De werknemer gebruikt de faciliteiten binnen het mobiliteitscentrum voor sollicitatiedoeleinden. De deelnemer kan bijvoorbeeld gebruik maken van het internet, actuele kranten en de vacaturebank (in het bijzonder het werkgeversnetwerk van Argès). Daarnaast is er de mogelijkheid om sollicitatiebrieven en het curriculum vitae uit te werken en te printen.